Board ListIf you login, you can upload or download files.

Board ID Writer Subject Write Date Read Count
959 허진경 [PPT]N 차원 배열 다루기 2019-05-13 4240
958 허진경 파이썬 학습 로드맵 2019-04-11 4240
954 허진경 ㅇ ㅏ ㄹ ㅁ ㅏ ㅇ ㅣ ㄴ ㄷ ㅡ 2019-03-04 3022
953 허진경 파이썬 1일차 강의안 2019-03-04 1380
920 허진경 pip install jupyter 2018-10-17 2261
919 허진경 파이썬 리뷰(객체와 클래스) 2018-10-15 2165
910 허진경 파이썬 리뷰 3일차 2018-10-10 2267
909 허진경 파이썬 리뷰 2일차 2018-10-08 2024
907 허진경 파이썬 리뷰 1일차 2018-10-05 2201
901 heojk 2019년 과기정통부 예산안 2018-09-04 2194